اردوها

۰۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳
اردوی مشهد مقدس خواهران1
اردوی مشهد مقدس خواهران2
اردوی مشهد مقدس خواهران3
اردوی مشهد مقدس برادران .محفل انس با قرآن
اردوی مشهد مقدس برادران 1
اردوی مشهد مقدس برادران 2
اردوی مشهد مقدس برادران 3
دیدار با خانواده شهید احمدی روشن
۱
اردوی قم ، جمکران
اردوی مشهد مقدس برادران .4
اردوی مشهد مقدس برادران .5
اردوی مشهد مقدس خواهران .3